Satya Chakravorty

Satya ChakravortyFull Professor
Management & Entrepreneurship

©